TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Vụ Vị Phạm
| Vụ Vị Phạm
Tên đối tượng Tên Xã Số biên bản Thời gian lập Số quyết định Ngày quyết định Hình thức xử phạt
Phạm Ngọc Thanh Giao Thiện 559 1/9/2015 12:00:00 AM 2 1/9/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lang Thị Tân Giao Thiện 576 3/14/2016 12:00:00 AM 568 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lê Văn Tằm Giao Thiện 577 3/14/2017 12:00:00 AM 569 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lê Phi Doãn Giao Thiện 578 3/14/2016 12:00:00 AM 570 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lò Văn Nho Lâm Phú 554 10/1/2014 12:00:00 AM 48 10/1/2014 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vật
Vi Văn Cộng Lâm Phú 566 5/6/2015 12:00:00 AM 15 5/6/2015 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vật
Phạm Văn Ty Lâm Phú 616 11/12/2015 12:00:00 AM 34 11/14/2015 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vật
Phạm Văn Đức Lâm Phú 617 11/16/2015 12:00:00 AM 35 11/17/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lò Văn Nho Lâm Phú 27525 3/17/2014 12:00:00 AM 26147 5/21/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Ngân Văn Nhất Lâm Phú 29969 9/25/2013 12:00:00 AM 24832 9/25/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Công Lâm Phú 27523 3/29/2014 12:00:00 AM 26143 3/29/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lương Văn Chuyên Lâm Phú 27524 3/30/2014 12:00:00 AM 26144 3/30/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn Văn Vy Quang Hiến 611 10/6/2015 12:00:00 AM 30 10/6/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà THị È Yên Khương 27521 3/23/2014 12:00:00 AM 26140 3/23/2014 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu tang vật
Nguyễn Văn Bình Yên Khương 607 8/31/2015 12:00:00 AM 27 9/1/2015 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu tang vật
Vi Văn Thủy Yên Khương 593 8/30/2016 12:00:00 AM 22 9/29/2016 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu tang vật
Hồ Minh Phú Yên Thắng 560 2/2/2015 12:00:00 AM 04 2/2/2015 12:00:00 AM Cất giữ
Lò Văn Nội Yên Thắng 587 6/23/2016 12:00:00 AM 23/06/2016 6/23/2016 12:00:00 AM Vận Chuyển
Hà Văn Thành Yên Thắng 595 7/4/2016 12:00:00 AM 17 7/5/2016 12:00:00 AM Cất giữ
Nguyễn Mậu Ba Yên Thắng 595 9/28/2016 12:00:00 AM 21 9/28/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Hà Văn Chuyền Trí Nang 573 1/4/2016 12:00:00 AM 1 1/5/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Đắc Liên Trí Nang 29955 4/7/2013 12:00:00 AM 24816 4/7/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Ngân Văn Chưởng Trí Nang 653 4/17/2016 12:00:00 AM 8 4/21/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Ngân Văn Tươi Trí Nang 592 7/21/2016 12:00:00 AM 19 7/22/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Sự Trí Nang 564 4/22/2015 12:00:00 AM 13 4/22/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Phạm Văn Lượng Trí Nang 610 9/28/2015 12:00:00 AM 29 10/2/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lê Thị Thu Trí Nang 581 3/29/2016 12:00:00 AM 5 3/29/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Pham Văn Canh Trí Nang 582 5/30/2016 12:00:00 AM 9 5/30/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Vô chủ 22974 6/1/2015 12:00:00 AM 13 7/15/2015 12:00:00 AM tịch thu
Vô chủ 22759 4/3/2016 12:00:00 AM 07 5/12/2016 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Vô chủ 22873 4/4/2016 12:00:00 AM 09 5/14/2016 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Lê Văn Hùng Giao Thiện
Lê Văn Hùng Giao Thiện
Phạm Văn Tử Giao Thiện 112534 10/13/2017 12:00:00 AM 1321 10/15/2017 12:00:00 AM Phạt
Lương Ngọc Tiến Giao Thiện 2314 11/6/2017 12:00:00 AM 1234 11/6/2017 12:00:00 AM hành chính
vi van b Trí Nang 123 11/6/2017 12:00:00 AM 456 11/6/2017 12:00:00 AM phạt tiền
Phạm Văn Tử Giao Thiện 17643902 10/4/2017 12:00:00 AM 123/QĐ - HKL 10/30/2017 12:00:00 AM Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
Hà Văn Quỳnh Na Mèo 12345 11/7/2017 12:00:00 AM 01 11/7/2017 12:00:00 AM vi phạm hành chính
Phạm Văn Tử Giao Thiện 1234 11/7/2017 12:00:00 AM 123 11/7/2017 12:00:00 AM phat tien
Lương Văn Thạch Trung Thượng 23459 10/3/2017 12:00:00 AM 232 10/17/2017 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Đỗ Minh Yên Thiết Ống 111 11/9/2017 12:00:00 AM 34/QĐ-KLBT 11/9/2017 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Bùi Văn Đẹp Lương Nội 12 11/9/2017 12:00:00 AM 12 11/15/2017 12:00:00 AM Xử phạt vi phạm hành chính
Đỗ Minh Yên Lũng Cao 12345 11/9/2017 12:00:00 AM 1234 11/9/2017 12:00:00 AM Vi phạm hành chính
Trương Văn Thế Ái Thượng 1 7/13/2017 12:00:00 AM 38/QĐ-XPVPHC 7/14/2017 12:00:00 AM Phạt vi phạm hành chính
Trương Văn Truyền Hạ Trung 76 11/9/2017 12:00:00 AM 14/QĐ-HKLBT 11/9/2017 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
hà văn chung Thiết Ống 6 11/2/2017 12:00:00 AM 01/QĐ-HKL 11/1/2017 12:00:00 AM phạt hành chính
Phạm Tiến Chung Định Bình 12345 11/9/2017 12:00:00 AM 41 11/10/2017 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
phùng bá mởn Điền Quang 789 11/15/2017 12:00:00 AM 07 10/11/2017 12:00:00 AM Xử phạt vi phạm hành chính
Nguyễn Văn B Mường Chanh 657 11/9/2017 12:00:00 AM 123 11/9/2017 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Văn Hùng Giao Thiện 1234566 3/12/2007 12:00:00 AM 45 4/3/2007 12:00:00 AM hanh chinh
Lê Huy Nam Giao Thiện 12355677 11/9/2017 12:00:00 AM 123 11/9/2017 12:00:00 AM phc
ZZZZ Thành Lâm 123456 11/11/2917 12:00:00 AM 123 11/11/2017 12:00:00 AM Khai thác gỗ trái phép
Phạm Hồng Thái Tân Lập 2633 5/28/2017 12:00:00 AM 22 6/28/2017 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu lâm sản
Trịnh Thị Nga Tân Lập 2648 10/19/2017 12:00:00 AM 39 10/19/2017 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu lâm sản
Lò Văn Long Cổ Lũng 12345 4/10/2017 12:00:00 AM 123 4/12/2017 12:00:00 AM Cất giữ gỗ trái phép
Hà Văn Tám 2734 3/21/2015 12:00:00 AM 7 3/20/2015 12:00:00 AM cất giữ lâm sản trái phép
Phạm Văn Lương 2 8/27/2013 12:00:00 AM 1 8/27/2013 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn linh 2618 3/7/2016 12:00:00 AM 4 9/12/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Vi Văn Hậu 2606 8/30/2015 12:00:00 AM 27 8/30/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Phạm Văn Thủy 5/12/2015 12:00:00 AM 14 5/12/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Hà Văn Khoa 1008 7/30/2013 12:00:00 AM 26961 7/30/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Thành Yên Thắng 2737 5/5/2015 12:00:00 AM 11 5/5/2015 12:00:00 AM Cất giữ lâm sản trái phép
Bùi Văn Đức 2663 8/19/2016 12:00:00 AM 17 8/19/2016 12:00:00 AM
Bùi Văn Thoại 2738 5/5/2015 12:00:00 AM 12 5/5/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Vũ Văn Toàn 3/12/2013 12:00:00 AM 26947 3/12/2013 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Bùi Văn Cường 6/13/2013 12:00:00 AM 26956 6/14/2013 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Bùi Xuân Giằng 10/29/2013 12:00:00 AM 10/29/2013 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Nguyễn Văn Thiên 24844 2/26/2013 12:00:00 AM 26260 1/5/2013 12:00:00 AM Phạt tiền
Bàn Văn Nguyên 27785 2/11/2013 12:00:00 AM 26264 3/12/2013 12:00:00 AM Phạt tiền
Nguyễn Văn Bình Yên Khương 27792 5/12/3013 12:00:00 AM 26272 5/12/2013 12:00:00 AM Phạt tiền
Lê Văn Dũng 27786 4/4/2013 12:00:00 AM 26266 4/4/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Phạm Văn Tin 1164 3/31/2015 12:00:00 AM 3/31/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn ĐÌnh Tuyến 6/9/2015 12:00:00 AM 14 6/10/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Hải 27758 4/3/2013 12:00:00 AM 8564 4/3/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn Hữu Dũng 27800 6/20/2018 12:00:00 AM 26274 6/20/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn Thị Hoa 7513 4/20/2013 12:00:00 AM 18 4/20/2013 12:00:00 AM Phạt tiền
Bùi Văn Nam 27781 11/14/2013 12:00:00 AM 26261 1/14/2013 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vât
Phạm Văn Vinh 27784 4/11/2013 12:00:00 AM 26267 4/11/2013 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vât
Phạm văn sinh 27807 12/23/2013 12:00:00 AM 7921 12/30/2013 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vât
Phạm Ngọc Khoa 1177 6/15/2015 12:00:00 AM 21 10/28/2015 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vât
Trương thái Sơn 27806 4/27/2018 12:00:00 AM 8555 11/27/2018 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Đồng 1155 11/19/2018 12:00:00 AM 5 11/11/2018 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Bùi Khắc Duyệt 1170 5/21/2018 12:00:00 AM 16 5/21/2018 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Trương Công Thanh 1184 7/24/2018 12:00:00 AM 28 7/15/2018 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn Quốc Điệp 1177 6/6/2018 12:00:00 AM 21 6/16/2018 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Doãn Văn Sơn 27744 6/16/2018 12:00:00 AM 26278 6/16/2018 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu lâm sản
Nguyễn Văn Gần 1157 12/25/2014 12:00:00 AM 12/25/2018 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu lâm sản
Phạm Văn Mậu 4202 4/3/2015 12:00:00 AM
Lê Đức Cường 3/14/2014 12:00:00 AM 3/18/2014 12:00:00 AM Phạt HC
Lò Văn Hưng 5/27/2014 12:00:00 AM 45 5/27/2014 12:00:00 AM
Lương Văn Tâm 1/15/2016 12:00:00 AM 12 1/21/2015 12:00:00 AM
Vàng A Lềnh 1/23/2013 12:00:00 AM 23420 1/22/2013 12:00:00 AM Phạt Tiền
Hà Thị Tố 10/23/2013 12:00:00 AM 23423 1/23/2013 12:00:00 AM Phạt Tiền
Cao Văn Hoang 1/23/2013 12:00:00 AM 23422 1/23/2013 12:00:00 AM Phạt Tiền
Hà Văn Bích 22011 2/6/2013 12:00:00 AM 15 2/2/2015 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vàng A Ánh 2/6/2013 12:00:00 AM 22424 2/5/2103 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vàng A Sùng 5/13/2013 12:00:00 AM 23378 5/13/2013 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vàng A Phủ 5/11/2014 12:00:00 AM 23385 5/15/2014 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vi Văn Túc 46387 6/19/2016 12:00:00 AM 6/18/2016 12:00:00 AM Phạt Tiền
Đỗ Hữu Thắng 30628 9/12/2016 12:00:00 AM 25 9/12/2015 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vi Đình Thưởng 2378 4/16/2015 12:00:00 AM 19 4/15/2015 12:00:00 AM Phạt Tiền
Đinh Công Đại 2377 4/15/2015 12:00:00 AM 18 4/14/2015 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vi Văn Sản 22013 3/24/2015 12:00:00 AM 17 3/24/2015 12:00:00 AM Phạt Tiền
Vi Văn Họa 22012 3/23/2015 12:00:00 AM 16 3/23/2015 12:00:00 AM Phạt Tiền
Thao Văn Cụa 475 7/13/2013 12:00:00 AM 23380 7/8/2013 12:00:00 AM Xử Phạt hành chính
Thao Văn Sóng 470 4/10/2013 12:00:00 AM 23429 4/11/2013 12:00:00 AM Xử Phạt hành chính
Hơ Văn Tho 469 4/12/2013 12:00:00 AM 23428 4/10/2013 12:00:00 AM Xử Phạt hành chính
Thao Chứ Pó 468 4/12/2013 12:00:00 AM 23427 4/10/2013 12:00:00 AM Xử Phạt hành chính
Đinh Công Thuyến 10/27/2015 12:00:00 AM 26 10/27/2015 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Vi Văn Lục 10/25/2015 12:00:00 AM 25 10/27/2015 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Đinh Văn Lộc 10/24/2015 12:00:00 AM 24 10/24/2015 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Lò Văn Hiện 9/10/2015 12:00:00 AM 24 9/10/2015 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Đỗ Văn Hội 5/14/2015 12:00:00 AM 20 5/14/2015 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Nguyễn Văn Hân 660 3/15/2013 12:00:00 AM 8477 3/15/2013 12:00:00 AM Vận chuyển lâm sản
Đỗ Ngọc Quế 661 4/7/2013 12:00:00 AM 8479 4/7/2013 12:00:00 AM Vận chuyển lâm sản
Nguyễn Thành Long 662 4/23/2013 12:00:00 AM 8480 4/23/2013 12:00:00 AM Vi phạm thủ tục hành chính
Vũ Văn Minh 711 5/25/2013 12:00:00 AM 8482 5/25/2013 12:00:00 AM Vận chuyển lâm sản
Đặng Sỹ Kim 712 5/29/2013 12:00:00 AM 8483 5/29/2013 12:00:00 AM Vi phạm thủ tục hành chính
Dương Đình Xuân 714 6/4/2013 12:00:00 AM 8485 6/4/2013 12:00:00 AM Vi phạm thủ tục hành chính
Hà Trọng Hiệp 670 7/31/2014 12:00:00 AM 26591 7/31/2014 12:00:00 AM Vận chuyển lâm sản
Lê Văn Linh 3702 10/10/2014 12:00:00 AM 14 10/10/2014 12:00:00 AM Vận chuyển lâm sản
Nguyễn Văn Tuấn 3711 4/25/2016 12:00:00 AM 4/25/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Tống Văn Minh 3716 10/25/2016 12:00:00 AM 10/25/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Đinh Hồng Riên 717 1/16/2014 12:00:00 AM 26583 1/16/2014 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Bùi Thanh Sơn 718 1/16/2014 12:00:00 AM 26584 1/16/2014 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Bùi Tiến Thành 3714 8/27/2016 12:00:00 AM 8/29/2017 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Nguyễn Phú Sắc 3715 10/15/2016 12:00:00 AM 10/15/2016 12:00:00 AM Phạt Hành chính
Nguyễn Văn Lực 12/14/2012 12:00:00 AM 12/24/2012 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Khang 12/13/2012 12:00:00 AM 12/26/2012 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Ngọc Nam 1/15/2013 12:00:00 AM 1/16/2013 12:00:00 AM VPHC
Lang Hồng Phong 1/10/2013 12:00:00 AM 1/22/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Đình Chinh 1/10/2013 12:00:00 AM 1/22/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Hoạt 1/11/2013 12:00:00 AM 1/23/2013 12:00:00 AM VPHC
Cao Văn Hương 1/13/2013 12:00:00 AM 1/25/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Hon 1/15/2013 12:00:00 AM 1/27/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Bá Thế 1/19/2013 12:00:00 AM 2/1/2013 12:00:00 AM VPHC
Đinh Đình Bước 1/29/2013 12:00:00 AM 2/5/2013 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Văn Thường 1/25/2013 12:00:00 AM 2/25/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Du Hành 2/21/2013 12:00:00 AM 3/6/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Đình Huyên 3/19/2013 12:00:00 AM 3/20/2013 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Sáu 3/25/2013 12:00:00 AM 3/25/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Văn 3/24/2013 12:00:00 AM 3/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Chính 3/23/2013 12:00:00 AM 3/29/2013 12:00:00 AM VPHC
Phùng Sỹ Yên 3/30/2013 12:00:00 AM 3/30/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Đức Thuận 4/1/2013 12:00:00 AM 4/1/2013 12:00:00 AM VPHC
Lường Khắc Thịnh 3/28/2013 12:00:00 AM 4/14/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Hữu Hùng 4/16/2013 12:00:00 AM 4/16/2013 12:00:00 AM VPHC
Trần Văn Trúc 4/6/2013 12:00:00 AM 4/18/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Đức Thịnh 4/20/2013 12:00:00 AM 4/21/2013 12:00:00 AM VPHC
Bùi Đình Đài 4/24/2013 12:00:00 AM 4/24/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Trung Mạnh 4/25/2013 12:00:00 AM 4/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn hữu Cường 4/20/2013 12:00:00 AM 4/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Phạm Văn Trị 4/27/2013 12:00:00 AM 4/27/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Nhất 5/6/2013 12:00:00 AM 5/7/2013 12:00:00 AM VPHC
Phạm Đức Bền 5/25/2013 12:00:00 AM 5/25/2013 12:00:00 AM VPHC
Vũ Thị Tâm 6/3/2013 12:00:00 AM 6/4/2013 12:00:00 AM VPHC
Hắc Ngọc Nam 5/24/2013 12:00:00 AM 6/6/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Lợi 5/26/2013 12:00:00 AM 6/6/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Ngọc 5/7/2013 12:00:00 AM 6/12/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Quyền 5/30/2013 12:00:00 AM 6/13/2013 12:00:00 AM VPHC
Trần Văn Hiền 6/15/2013 12:00:00 AM 6/17/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Thị Quyền 6/18/2013 12:00:00 AM 6/19/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Hường 6/6/2013 12:00:00 AM 6/28/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Đức Lượng 6/11/2013 12:00:00 AM 7/4/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Thanh Bắc 7/10/2013 12:00:00 AM 7/13/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Thế Hòe 7/25/2013 12:00:00 AM 7/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Tiến 7/25/2013 12:00:00 AM 7/28/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Xuân Tình 7/24/2013 12:00:00 AM 7/28/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Quảng Hưng 7/24/2013 12:00:00 AM 7/28/2013 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Hương 6/20/2013 12:00:00 AM 8/1/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Thị Hoa 8/5/2013 12:00:00 AM 8/6/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Đức Cường 8/7/2013 12:00:00 AM 8/15/2013 12:00:00 AM VPHC
Đới Văn Luân 8/12/2013 12:00:00 AM 8/16/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn cường 8/17/2013 12:00:00 AM 8/17/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Duyên 8/19/2013 12:00:00 AM 8/21/2013 12:00:00 AM VPHC
Cầm Bá Kết 8/27/2013 12:00:00 AM 8/30/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Đình Nghĩa 8/28/2013 12:00:00 AM 8/30/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Thanh Hùng 8/31/2013 12:00:00 AM 9/4/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Phúc Khoa 9/17/2013 12:00:00 AM 9/19/2013 12:00:00 AM VPHC
Lữ Văn Ánh 9/25/2013 12:00:00 AM 9/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Thịnh 9/27/2013 12:00:00 AM 9/30/2013 12:00:00 AM VPHC
Trịnh Xuân Đội 10/1/2013 12:00:00 AM 10/2/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Thắng 10/4/2013 12:00:00 AM 10/6/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Thắng 10/11/2013 12:00:00 AM 10/13/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Chiến 10/11/2013 12:00:00 AM 10/13/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Quyết 10/17/2013 12:00:00 AM 10/18/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Đức 10/17/2013 12:00:00 AM 10/18/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Quế 10/17/2013 12:00:00 AM 10/18/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Hợi 8/19/2012 12:00:00 AM 10/18/2013 12:00:00 AM VPHC
Cầm Bá Tiên 10/25/2013 12:00:00 AM 10/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn phúc 10/25/2013 12:00:00 AM 10/30/2013 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Văn hăng 10/30/2013 12:00:00 AM 10/31/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Công 10/30/2013 12:00:00 AM 10/31/2013 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Diện 10/30/2013 12:00:00 AM 10/31/2013 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Quang 11/1/2013 12:00:00 AM 11/8/2013 12:00:00 AM VPHC
Lương Thị Thủy 11/9/2013 12:00:00 AM 11/11/2013 12:00:00 AM VPHC
Lò Văn Thanh 11/10/2013 12:00:00 AM 11/11/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Trung Mạnh 11/17/2013 12:00:00 AM 11/21/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Xuân Minh 11/27/2013 12:00:00 AM 11/28/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Công Vinh 12/16/2013 12:00:00 AM 12/17/2013 12:00:00 AM VPHC
Cao Thạch Tân 12/21/2013 12:00:00 AM 12/22/2013 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Văn Sơn 12/23/2013 12:00:00 AM 12/23/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Phước 12/13/2013 12:00:00 AM 12/23/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Lá 12/13/2013 12:00:00 AM 12/23/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Minh 12/13/2013 12:00:00 AM 12/23/2013 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Ói 12/24/2013 12:00:00 AM 12/24/2013 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Truyền 12/24/2013 12:00:00 AM 12/24/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Dương 12/24/2013 12:00:00 AM 12/24/2013 12:00:00 AM VPHC
Dương Thị Lan 12/25/2013 12:00:00 AM 12/26/2013 12:00:00 AM VPHC
Lê Xuân Nghĩa 1/21/2014 12:00:00 AM 1/21/2014 12:00:00 AM VPHC
Ngân Văn Mạnh 2/25/2014 12:00:00 AM 2/25/2014 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Nam 2/26/2014 12:00:00 AM 2/28/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Hồng Thái 3/4/2014 12:00:00 AM 3/11/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Thị Phương 3/13/2014 12:00:00 AM 3/15/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Trí 4/8/2014 12:00:00 AM 4/8/2014 12:00:00 AM VPHC
Lò Văn Quynh 4/11/2014 12:00:00 AM 4/11/2014 12:00:00 AM VPHC
Lò Văn Chuyên 4/14/2014 12:00:00 AM 4/19/2014 12:00:00 AM VPHC
Đường Xuân Diện 4/14/2014 12:00:00 AM 4/19/2014 12:00:00 AM VPHC
Dương Thị Quế 4/19/2014 12:00:00 AM 4/20/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Thế 4/21/2014 12:00:00 AM 4/28/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Ngọc Ánh 4/26/2014 12:00:00 AM 4/29/2014 12:00:00 AM VPHC
Kim Văn Quân 4/26/2014 12:00:00 AM 4/29/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Khánh 5/2/2014 12:00:00 AM 5/2/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Đình Ký 5/3/2014 12:00:00 AM 5/4/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Kính 5/6/2014 12:00:00 AM 5/7/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Đức 5/2/2014 12:00:00 AM 5/7/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Thơm 5/6/2014 12:00:00 AM 5/7/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Thế Ty 5/7/2014 12:00:00 AM 5/7/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Hữu Thơm 5/2/2014 12:00:00 AM 5/12/2014 12:00:00 AM VPHC
Đỗ Như Dũng 5/14/2014 12:00:00 AM 5/19/2014 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Trung Thành 5/15/2014 12:00:00 AM 5/19/2014 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Mười 6/8/2014 12:00:00 AM 6/8/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Anh Tuấn 6/12/2014 12:00:00 AM 6/13/2014 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Thiện 6/18/2014 12:00:00 AM 6/18/2014 12:00:00 AM VPHC
Phạm Văn Đại 6/21/2014 12:00:00 AM 6/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Đức Cần 7/20/2014 12:00:00 AM 7/21/2014 12:00:00 AM VPHC
Phạm Văn Dũng 7/22/2014 12:00:00 AM 7/23/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Công Hóa 7/19/2014 12:00:00 AM 7/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Thọ 8/7/2014 12:00:00 AM 8/11/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Vinh 8/15/2014 12:00:00 AM 8/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Tuấn Anh 8/24/2014 12:00:00 AM 8/27/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Xuân Minh 8/27/2014 12:00:00 AM 8/28/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Văn 8/31/2014 12:00:00 AM 9/1/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Hữu Thanh Hải 8/31/2014 12:00:00 AM 9/10/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Ninh 9/16/2014 12:00:00 AM 9/16/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Kính 9/21/2014 12:00:00 AM 9/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Văn Lương 10/3/2014 12:00:00 AM 10/6/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Công Hòe 10/13/2014 12:00:00 AM 10/13/2014 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Văn Thế 10/15/2014 12:00:00 AM 10/15/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Phong 10/16/2014 12:00:00 AM 10/16/2014 12:00:00 AM VPHC
Đỗ Minh Tuấn 10/19/2014 12:00:00 AM 10/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Đỗ Minh Toàn 10/20/2014 12:00:00 AM 10/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Đỗ Văn Thủy 10/24/2014 12:00:00 AM 10/28/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Thường 10/27/2014 12:00:00 AM 10/29/2014 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Bá Hùng 11/18/2014 12:00:00 AM 11/18/2014 12:00:00 AM VPHC
Lô Văn Sơn 11/24/2014 12:00:00 AM 11/24/2014 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Xuân Vỹ 11/21/2014 12:00:00 AM 11/28/2014 12:00:00 AM VPHC
Hà Công Diện 11/27/2014 12:00:00 AM 11/28/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Vững 12/9/2014 12:00:00 AM 12/9/2014 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Ngàn 12/10/2014 12:00:00 AM 12/11/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Quyền 12/12/2014 12:00:00 AM 12/12/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Sen 12/15/2014 12:00:00 AM 12/16/2014 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Quyết 12/20/2014 12:00:00 AM 12/20/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Đức 12/20/2014 12:00:00 AM 12/20/2014 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Thủy Yên Khương 12/26/2014 12:00:00 AM 12/31/2014 12:00:00 AM VPHC
Lê Sỹ Hưng 1/25/2015 12:00:00 AM 1/25/2015 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Tuyến 1/25/2015 12:00:00 AM 1/25/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Phúc Hoàng 1/25/2015 12:00:00 AM 1/26/2015 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Thế Điệp 2/3/2015 12:00:00 AM 2/9/2015 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Cỏm 3/16/2015 12:00:00 AM 3/16/2015 12:00:00 AM VPHC
Cao Thị Chuyển 3/17/2015 12:00:00 AM 3/23/2015 12:00:00 AM VPHC
Lương Xuân Hoan 4/1/2015 12:00:00 AM 4/8/2015 12:00:00 AM VPHC
Hồ Đức Thành 4/3/2015 12:00:00 AM 4/10/2015 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Đình Sơn 4/18/2015 12:00:00 AM 4/22/2015 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Chương 4/19/2015 12:00:00 AM 4/24/2015 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Nhuận 5/10/2015 12:00:00 AM 5/12/2015 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Huy Bình 5/10/2015 12:00:00 AM 5/12/2015 12:00:00 AM VPHC
Hồ Đức Thành 5/10/2015 12:00:00 AM 5/12/2015 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Chơn 5/23/2015 12:00:00 AM 5/29/2015 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Thế Điệp 5/25/2015 12:00:00 AM 5/29/2015 12:00:00 AM VPHC
Lường Văn Đông 5/27/2015 12:00:00 AM 5/29/2015 12:00:00 AM VPHC
Quách Văn Truyền 6/7/2015 12:00:00 AM 6/11/2015 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Tích 6/18/2015 12:00:00 AM 6/22/2015 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Huyền 6/22/2015 12:00:00 AM 6/25/2015 12:00:00 AM VPHC
Đặng Thị Hoan 6/29/2015 12:00:00 AM 7/1/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Khắc Sơn 7/2/2015 12:00:00 AM 7/6/2015 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Đăng Bảy 7/4/2015 12:00:00 AM 7/6/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Phúc Khánh 7/6/2015 12:00:00 AM 7/6/2015 12:00:00 AM VPHC
Vi Đình Tiến 7/19/2015 12:00:00 AM 7/20/2015 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Điện 7/19/2015 12:00:00 AM 7/20/2015 12:00:00 AM VPHC
Phạm Bá Hải 8/16/2015 12:00:00 AM 8/17/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Kim Khánh 8/18/2015 12:00:00 AM 8/18/2015 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Tâm 8/17/2015 12:00:00 AM 8/19/2015 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Pừng 8/19/2015 12:00:00 AM 8/19/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Quỳnh 8/19/2015 12:00:00 AM 8/20/2015 12:00:00 AM VPHC
Phạm Trọng Thể 8/27/2015 12:00:00 AM 8/27/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Trọng Bằng 8/30/2015 12:00:00 AM 8/31/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Công Thắng 9/3/2015 12:00:00 AM 9/7/2015 12:00:00 AM VPHC
Phùng Bá Văn 9/11/2015 12:00:00 AM 9/13/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Kim Huy 9/28/2015 12:00:00 AM 9/29/2015 12:00:00 AM VPHC
Đỗ Như Tiến 10/9/2015 12:00:00 AM 10/10/2015 12:00:00 AM VPHC
Lưu Văn Huân 10/19/2015 12:00:00 AM 10/21/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Kim Hoàng 10/25/2015 12:00:00 AM 10/28/2015 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Tiến 10/28/2015 12:00:00 AM 10/29/2015 12:00:00 AM VPHC
Trần Công Lợi 10/27/2015 12:00:00 AM 10/29/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Khả Hiếu 12/14/2015 12:00:00 AM 12/16/2015 12:00:00 AM VPHC
Hoàng Văn Chuần 12/16/2015 12:00:00 AM 12/16/2015 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Gây 12/29/2015 12:00:00 AM 72 12/30/2015 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Hưng 1/3/2015 12:00:00 AM 1/8/2016 12:00:00 AM VPHC
Lê Thị Kiên 1/10/2016 12:00:00 AM 1/12/2016 12:00:00 AM VPHC
Lò Văn Inh 1/10/2016 12:00:00 AM 1/14/2016 12:00:00 AM VPHC
Lục Đình Hải 2/29/2016 12:00:00 AM 3/2/2016 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Hùng 3/14/2016 12:00:00 AM 3/15/2016 12:00:00 AM VPHC
Đặng Thanh Tính 3/15/2016 12:00:00 AM 3/16/2016 12:00:00 AM VPHC
Lê Thế Ty 3/16/2016 12:00:00 AM 3/21/2016 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Tài 4/6/2016 12:00:00 AM 4/4/2016 12:00:00 AM VPHC
Trần Thị Mai 4/7/2016 12:00:00 AM 4/4/2016 12:00:00 AM VPHC
Hồ Đức Tâm 4/16/2016 12:00:00 AM 4/18/2016 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Quý 4/26/2016 12:00:00 AM 4/29/2016 12:00:00 AM VPHC
Lê Văn Đức 5/1/2016 12:00:00 AM 5/5/2016 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Văn Hải 5/4/2016 12:00:00 AM 5/5/2016 12:00:00 AM VPHC
Nguyễn Xuân Vỹ 5/15/2016 12:00:00 AM 5/15/2016 12:00:00 AM VPHC
Lữ Văn Đạt 5/28/2016 12:00:00 AM 5/28/2016 12:00:00 AM VPHC
Lê Hữu Cát 5/30/2016 12:00:00 AM 5/31/2016 12:00:00 AM VPHC
Lê Phú Hà 6/3/2016 12:00:00 AM 6/3/2016 12:00:00 AM VPHC
Hà Văn Thêm 6/21/2016 12:00:00 AM 6/24/2016 12:00:00 AM VPHC
Phạm Ngọc Hà 7/2/2016 12:00:00 AM 7/4/2016 12:00:00 AM VPHC
Đới Văn Luân 7/12/2016 12:00:00 AM 7/13/2016 12:00:00 AM VPHC
Hồ Đức Tâm 7/12/2016 12:00:00 AM 7/15/2016 12:00:00 AM VPHC
Lương Văn Toản 8/1/2016 12:00:00 AM 8/2/2016 12:00:00 AM VPHC
Lê Ngọc Hiếu 8/3/2016 12:00:00 AM 8/5/2016 12:00:00 AM VPHC
Lang Văn Thông 8/22/2016 12:00:00 AM 8/26/2016 12:00:00 AM VPHC
Vi Văn Hoanh 29825 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Hà Văn Phú 28261 7/9/2013 12:00:00 AM 23572 7/9/2013 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Cao Thị Luyến 28267 9/11/2013 12:00:00 AM 23579 9/11/2013 12:00:00 AM Phạt hành chính, tịch thu tang vật
Đỗ Văn Sự 321 7/31/2016 12:00:00 AM 16 8/2/2016 12:00:00 AM Phạt Hành chính
Cao Văn Độ 28295 1/1/2014 12:00:00 AM 23536 1/1/2014 12:00:00 AM Phạt Hnhf chính, tịch thu tang vật
Phạm Bá Mạnh 1305 8/27/2014 12:00:00 AM 11 8/27/2014 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Phạm Bá Thạch 22813 4/4/2015 12:00:00 AM 14 5/25/2015 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Vô chủ 22984 5/5/2016 12:00:00 AM 10 6/9/2015 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Vi Văn Yên 27472 1/25/2013 12:00:00 AM 25876 1/25/2013 12:00:00 AM Tịch Thu
Lữ Đức Lại 26664 4/8/2013 12:00:00 AM 27052 4/8/2013 12:00:00 AM Tịch Thu
Vi Văn Tình 26665 5/15/2013 12:00:00 AM 25057 5/15/2013 12:00:00 AM Tịch Thu
Lò Văn Biên 26667 8/5/2013 12:00:00 AM 25883 8/8/2013 12:00:00 AM Tịch Thu
Hà Thanh Sơn 27431 10/16/2013 12:00:00 AM 25890 10/22/2013 12:00:00 AM Tịch Thu
Nguyễn Thị Bích 27396 12/31/2013 12:00:00 AM 26857 1/1/2013 12:00:00 AM Tịch Thu
Phạm Văn Tùng 1452 8/22/2014 12:00:00 AM 2 8/18/2014 12:00:00 AM Tịch Thu
Vi Văn Loan 1303 8/24/2014 12:00:00 AM 5 8/28/2014 12:00:00 AM Tịch Thu
Nguyễn Văn Thủy 1304 8/24/2015 12:00:00 AM 6 8/29/2014 12:00:00 AM Tịch Thu
Vô chủ 28324 8/26/2014 12:00:00 AM 4 10/3/2014 12:00:00 AM Tịch Thu
Vô chủ 18617 10/15/2014 12:00:00 AM 7 12/10/2014 12:00:00 AM Tịch Thu
Len Viết Quế 1307 12/31/2014 12:00:00 AM 9 1/1/2015 12:00:00 AM Tịch Thu
Lò Văn Phương 1306 12/31/2014 12:00:00 AM 8 2/1/2015 12:00:00 AM Tịch Thu
Vi Văn Sơn 22817 11/25/2015 12:00:00 AM 20 Tịch Thu
Vô chủ 3385 9/28/2015 12:00:00 AM 15 Tịch Thu
Vi Văn Tùng 22925 10/11/2015 12:00:00 AM 6/21/2018 12:00:00 AM Tịch Thu
Vô chủ 22926 11/11/2015 12:00:00 AM 11/21/2015 12:00:00 AM Tịch Thu
Vô chủ 3386 10/14/2015 12:00:00 AM 1/16/2015 12:00:00 AM Tịch Thu
Dương Văn Đức 22818 1/8/2016 12:00:00 AM 11/17/2015 12:00:00 AM Tịch Thu
Lương Văn Cường 27423 6/29/2013 12:00:00 AM 27058 6/29/2013 12:00:00 AM Tịch thu, Xử Phạt
Nguyễn Sỹ Thành 1301 8/15/2014 12:00:00 AM 1 8/15/2014 12:00:00 AM Tịch thu, Xử Phạt
Vô chủ 3388 10/15/2015 12:00:00 AM 18 10/15/2015 12:00:00 AM Tịch thu, Xử Phạt
Nguyễn Hồng Văn 27469 12/29/2012 12:00:00 AM 27046 12/29/2012 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Bùi Thị Thắng 27426 6/29/2013 12:00:00 AM 27879 6/29/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Viết 29159 10/4/2013 12:00:00 AM 26822 10/12/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Vi Văn Nhơi 27435 1/15/2014 12:00:00 AM 26842 11/17/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lộc Văn Phuôn 27446 7/28/2014 12:00:00 AM 10687 7/30/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Trần Trọng Định 28891 Tịch thu Tang Vật
Trần Văn Công 28847 Tịch thu Tang Vật
Lữ Văn Tư Phạt Tiền
Lê Quang Điệp 1408 2/23/2016 12:00:00 AM 4 2/25/2016 12:00:00 AM Phạt tiền
Bùi Văn Dương 28994 1/15/2013 12:00:00 AM 23822 1/15/2013 12:00:00 AM Hành chính
Phạm Văn Tiến 1152 6/5/2013 12:00:00 AM 23830 6/5/2013 12:00:00 AM Hành chính
Nguyễn Hữu Hùng 4852 1/8/2015 12:00:00 AM 1 1/7/2015 12:00:00 AM Hành chính
Bùi Văn Lý 4851 12/12/2014 12:00:00 AM 2 1/7/2015 12:00:00 AM Hành chính
Trương Văn Phẩm 2904 9/13/2013 12:00:00 AM 8132 6/9/2013 12:00:00 AM Hành chính
Nguyễn Tùng Lâm 1147 4/28/2013 12:00:00 AM 23825 4/28/2013 12:00:00 AM Phạt Hành Chính
Nguyễn Công Huấn 1155 10/14/2013 12:00:00 AM 8133 10/14/2013 12:00:00 AM Phạt Hành Chính
Lê Văn Tư 4762 3/3/2016 12:00:00 AM 2 3/8/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Văn Hưng 4764 7/10/2016 12:00:00 AM 4 7/14/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Văn Tuấn 1044 6/26/2014 12:00:00 AM 23723 8/26/2014 12:00:00 AM Phạt hành chính
Hà Mạnh Tường 4757 7/4/2015 12:00:00 AM 5 7/4/2015 12:00:00 AM phạt hành chính
Lê Văn Thọ 4763 7/7/2016 12:00:00 AM 3 7/7/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Phạm Công Kiên 4766 10/11/2016 12:00:00 AM 6 10/13/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Phạm Văn Bình 5/1/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lang Văn Yêu 53 10/2/2015 12:00:00 AM 10/23/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn An 12/2/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Vi Thị Lan 2404 5/24/2016 12:00:00 AM 19 5/24/2016 12:00:00 AM Hành chính
Cầm Thị Tình 2404 5/24/2017 12:00:00 AM 20 5/24/2017 12:00:00 AM Hành chính
Cao Văn Sơn 19 4/14/2016 12:00:00 AM 8 4/14/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn Dũng 2367 8/27/2016 12:00:00 AM 33 8/29/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn Hưng 2485 11/1/2016 12:00:00 AM 41 11/1/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Viết Thịnh 2306 3/16/2015 12:00:00 AM 9 3/18/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Đỗ Tuấn Linh 2403 5/5/2015 12:00:00 AM 14 5/5/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Gia Đạt 3/1/2013 12:00:00 AM 3/1/2013 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn Trai 2251 10/1/2014 12:00:00 AM 10/1/2014 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn Khoa 28651 12/1/2014 12:00:00 AM 12/1/2014 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Huy Sắc 4/1/2015 12:00:00 AM 4/1/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Sỹ Thành 5/1/2015 12:00:00 AM 5/1/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Sỹ Bình 10/1/2015 12:00:00 AM 10/1/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Đăng Hòa 6/1/2015 12:00:00 AM 6/1/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Sỹ Hậu 10/1/2015 12:00:00 AM 10/1/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn Trai 2251 10/1/2014 12:00:00 AM 32 10/1/2014 12:00:00 AM Hành chính
Nguyễn Văn Trai 12 6/3/2016 12:00:00 AM 20 6/4/2016 12:00:00 AM Hành chính
Lê Thị Hường 2475 5/11/2016 12:00:00 AM 4 5/11/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Lê Tế Khương 2475 5/11/2016 12:00:00 AM 4 5/11/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Lê Văn Chính 2475 5/11/2016 12:00:00 AM 4 5/11/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Đỗ Xuân Đạo 2476 5/12/2016 12:00:00 AM 5 5/12/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Lương Văn Chung 27 11/25/2014 12:00:00 AM 86 12/16/2014 12:00:00 AM Phạt hành chính
Hà Văn Thắng Phạt hành chính
Nguyễn Đình Ngọc 4909 3/16/2016 12:00:00 AM 4 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt hành chính
Nguyễn Văn Biên Xử phạt hành chính
Hà Thọ Thành Xử phạt hành chính
Lê Văn Thủy Xử phạt hành chính
Cầm Tuấn Anh Xử phạt hành chính
Cầm Bá Biên Xử phạt hành chính
Lê Văn Hưng Xử phạt hành chính
Vi Văn Phường 2478 5/25/2016 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Cầm Thị Năm 2478 5/25/2017 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Cầm Bá Thắng 2478 5/25/2018 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Cầm Bá Tuấn 2479 5/25/2019 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Cầm Bá Chính 2480 5/25/2020 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Cầm Bá Tâm 2481 5/25/2021 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Lò Văn Khắc 2482 5/25/2022 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Hà Văn Thắng 2483 5/25/2023 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Lò Văn Thuận 2484 5/25/2024 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Vi Văn Đông 2485 5/25/2025 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Lò Văn Thành 2486 5/25/2026 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Vi Văn Long 2487 5/25/2027 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Vi Văn Sơn 2488 5/25/2028 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Vi Văn Thao 2489 5/25/2029 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Vi Văn Thường 2490 5/25/2030 12:00:00 AM 1 5/27/2016 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Trịnh Văn Dân 2384 5/23/2015 12:00:00 AM 19 6/23/2015 12:00:00 AM phạt hành chính
Vi Văn Long 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Vi Văn Tiến 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Vi Văn Bình 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Hà Văn Chung 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Lữ Văn Pháo 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Lữ Văn Thắm 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Lữ Văn Ngọ 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Lữ Văn Chút 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Lữ Văn Máy 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Lữ Thị Phương 2337 5/10/2016 12:00:00 AM 1 5/16/2016 12:00:00 AM phạt hành chính
Đỗ Quang Hải 2335 6/10/2016 12:00:00 AM 17 5/16/2017 12:00:00 AM phạt hành chính
Phạm Văn Ba 2335 7/10/2016 12:00:00 AM 17 5/16/2018 12:00:00 AM phạt hành chính
Lương Văn Dung 2335 8/10/2016 12:00:00 AM 17 5/16/2019 12:00:00 AM phạt hành chính
lò Văn Tùng 2335 9/10/2016 12:00:00 AM 17 5/16/2020 12:00:00 AM phạt hành chính
Lò Văn Vinh 2335 10/10/2016 12:00:00 AM 17 5/16/2021 12:00:00 AM phạt hành chính
Vi Văn Tuấn 2486 11/2/2016 12:00:00 AM 74 11/2/2016 12:00:00 AM Vận chuyển lâm sản
Vi Văn Thu 2482 1/12/2016 12:00:00 AM 1 1/15/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Lương Văn Biên 2472 1/12/2016 12:00:00 AM 1 1/15/2020 12:00:00 AM Phá rừng
Vi Văn Quyết 2402 4/21/2015 12:00:00 AM 11 4/21/2015 12:00:00 AM Phạt hành chính
Hà Quốc Anh 2 Phạt Hành chính
Vi Văn Vĩnh 39 Phạt Hành chính
Nguyễn Văn Thế Phạt Hành chính
Lê Thọ Vinh Phạt Hành chính
Lê Sỹ Bình Phạt Hành chính
Lê Sỹ Bình Phạt Hành chính
Hà Văn Long Phạt Hành chính
Lê Văn Chiến Phạt Hành chính
Lò Văn Nội Yên Thắng 587 6/23/2016 12:00:00 AM 6/23/2016 12:00:00 AM Vận Chuyển
Phạm Văn Ty Lâm Phú 616 11/12/2015 12:00:00 AM 11/14/2015 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vật
Phạm Văn Đức Lâm Phú 617 11/16/2015 12:00:00 AM 11/17/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn Văn Bình Yên Khương 607 8/31/2015 12:00:00 AM 9/1/2015 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu tang vật
Trương Văn Thế Ái Thượng 1 7/13/2017 12:00:00 AM 7/14/2017 12:00:00 AM Phạt vi phạm hành chính
Lò Văn Long Cổ Lũng 12345 4/10/2017 12:00:00 AM 4/12/2017 12:00:00 AM Cất giữ gỗ trái phép
phùng bá mởn Điền Quang 789 11/15/2017 12:00:00 AM 10/11/2017 12:00:00 AM Xử phạt vi phạm hành chính
Trương Văn Truyền Hạ Trung 76 11/9/2017 12:00:00 AM 11/9/2017 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Hà Văn Chung 6 11/2/2017 12:00:00 AM 11/1/2017 12:00:00 AM phạt hành chính
Đỗ Minh Yên Lũng Cao 12345 11/9/2017 12:00:00 AM 11/9/2017 12:00:00 AM Vi phạm hành chính
Bùi Văn Đẹp Lương Nội 12 11/9/2017 12:00:00 AM 11/15/2017 12:00:00 AM Xử phạt vi phạm hành chính
Phạm Hồng Thái Tân Lập 2633 5/28/2017 12:00:00 AM 6/28/2017 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu lâm sản
Trịnh Thị Nga Tân Lập 2648 10/19/2017 12:00:00 AM 10/19/2017 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu lâm sản
ZZZZ Thành Lâm 123456 11/11/2917 12:00:00 AM 11/11/2017 12:00:00 AM Khai thác gỗ trái phép
Đỗ Minh Yên Lũng Cao 111 11/9/2017 12:00:00 AM 11/9/2017 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Phạm Ngọc Thanh Giao Thiện 559 1/9/2015 12:00:00 AM 1/9/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lang Thị Tân Giao Thiện 576 3/14/2016 12:00:00 AM 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lê Văn Tằm Giao Thiện 577 3/14/2017 12:00:00 AM 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lê Phi Doãn Giao Thiện 578 3/14/2016 12:00:00 AM 3/16/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Sự Trí Nang 564 4/22/2015 12:00:00 AM 4/22/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lò Văn Nho Lâm Phú 554 10/1/2014 12:00:00 AM 10/1/2014 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vật
Vi Văn Cộng Lâm Phú 566 5/6/2015 12:00:00 AM 5/6/2015 12:00:00 AM Phạt tiền tịch thu tang vật
Lò Văn Nho Lâm Phú 27525 3/17/2014 12:00:00 AM 5/21/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Ngân Văn Nhất Lâm Phú 29969 9/25/2013 12:00:00 AM 9/25/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Công Lâm Phú 27523 3/29/2014 12:00:00 AM 3/29/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lương Văn Chuyên Lâm Phú 27524 3/30/2014 12:00:00 AM 3/30/2014 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Nguyễn Văn Vy Quang Hiến 611 10/6/2015 12:00:00 AM 10/6/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Văn Chuyền Trí Nang 573 1/4/2016 12:00:00 AM 1/5/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Hà Đắc Liên Trí Nang 29955 4/7/2013 12:00:00 AM 4/7/2013 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Ngân Văn Chưởng Trí Nang 653 4/17/2016 12:00:00 AM 4/21/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Ngân Văn Tươi Trí Nang 592 7/21/2016 12:00:00 AM 7/22/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Phạm Văn Lượng Trí Nang 610 9/28/2015 12:00:00 AM 10/2/2015 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Lê Thị Thu Trí Nang 581 3/29/2016 12:00:00 AM 3/29/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
Pham Văn Canh Trí Nang 582 5/30/2016 12:00:00 AM 5/30/2016 12:00:00 AM Phạt tiền, tịch thu tang vật
vi van b Trí Nang 123 11/6/2017 12:00:00 AM 11/6/2017 12:00:00 AM phạt tiền
Hà THị È Yên Khương 27521 3/23/2014 12:00:00 AM 3/23/2014 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu tang vật
Vi Văn Thủy Yên Khương 593 8/30/2016 12:00:00 AM 9/29/2016 12:00:00 AM Phạt tiền và tịch thu tang vật
Hồ Minh Phú Yên Thắng 560 2/2/2015 12:00:00 AM 2/2/2015 12:00:00 AM Cất giữ
Hà Văn Thành Yên Thắng 595 7/4/2016 12:00:00 AM 7/5/2016 12:00:00 AM Cất giữ
Nguyễn Mậu Ba Yên Thắng 595 9/28/2016 12:00:00 AM 9/28/2016 12:00:00 AM Phá rừng
Nguyễn Văn B Mường Chanh 657 11/9/2017 12:00:00 AM 11/9/2017 12:00:00 AM Phạt hành chính
Lê Văn Hùng Giao Thiện
Hà Văn Quỳnh Na Mèo 12345 11/7/2017 12:00:00 AM 11/7/2017 12:00:00 AM vi phạm hành chính
Phạm Văn Tử Giao Thiện 1234 11/7/2017 12:00:00 AM 11/7/2017 12:00:00 AM phat tien
Vô chủ 22974 6/1/2015 12:00:00 AM 7/15/2015 12:00:00 AM tịch thu
Vô chủ 22759 4/3/2016 12:00:00 AM 5/12/2016 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Vô chủ 22873 4/4/2016 12:00:00 AM 5/14/2016 12:00:00 AM Tịch thu tang vật
Phạm Văn Tử Giao Thiện 17643902 10/4/2017 12:00:00 AM 10/30/2017 12:00:00 AM Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng
Lương Văn Thạch Trung Thượng 23459 10/3/2017 12:00:00 AM 10/17/2017 12:00:00 AM Xử phạt hành chính
Lê Văn Hùng Giao Thiện 1234566 3/12/2007 12:00:00 AM 4/3/2007 12:00:00 AM hanh chinh
Lê Văn Hùng Giao Thiện
Phạm Văn Tử Giao Thiện 112534 10/13/2017 12:00:00 AM 10/15/2017 12:00:00 AM Phạt
Lương Ngọc Tiến Giao Thiện 2314 11/6/2017 12:00:00 AM 11/6/2017 12:00:00 AM hành chính
Lê Huy Nam Giao Thiện 12355677 11/9/2017 12:00:00 AM 11/9/2017 12:00:00 AM phc
Phạm Tiến Chung Định Bình 12345 11/9/2017 12:00:00 AM 11/10/2017 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Lê Văn Nghĩa 27482 1/20/2014 12:00:00 AM 26132 1/2/2014 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Lê Văn Tám 551 9/11/2014 12:00:00 AM 43 9/11/2014 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Lê Văn Dương 551 8/18/2014 12:00:00 AM 42 8/18/2014 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Lê Văn Thụy 556 10/30/2014 12:00:00 AM 52 11/1/2014 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Nguyễn Hữu Thế 563 4/21/2015 12:00:00 AM 12 4/21/2015 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Phạm Tiến Bình 29970 10/17/2013 12:00:00 AM 24883 10/17/2013 12:00:00 AM xử phạt vi phạm hành chính
Cao văn Ngọc Cẩm Thành 10/15/2018 12:00:00 AM 18/QĐ-UBND 10/16/2018 12:00:00 AM Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật
Triệu Văn Hội Cẩm Sơn 11/28/2018 12:00:00 AM 85/QĐ-UBND 11/28/2018 12:00:00 AM phạt chính
>