TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Quản Lý Cưa Xăng
| Quản Lý Cưa Xăng
Tên Xã Hộ gia đình Số Lượng Hình thức quản lý Cam kết sử dụng
Giao Thiện 35 HỘ 36 x x
Lâm Phú Ngân Văn Sêu; vi văn niêm 2 x x
Lâm Phú Vi Văn Yêm 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Tiếu 1 x x
Lâm Phú Lò Văn Nhiêu 1 x x
Lâm Phú Lò Văn Ban 1 x x
Lâm Phú Lò Văn Thoa 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Sơn 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Cảnh 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Dự 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Sinh 1 x x
Lâm Phú Lò Văn Thoa 1 x x
Lâm Phú Lương Văn Thành 1 x x
Lâm Phú Lương Thành Lưa 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Phận 1 x x
Lâm Phú Lương Văn Thặt 1 x x
Lâm Phú Vi Văn Luyện 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Thân 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Tiêm 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Thơ 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Thiết 1 x x
Lâm Phú Phạm Thanh Hấu 1 x x
Lâm Phú Hà Văn Cảng 1 x x
Lâm Phú Phạm Văn Nức 1 x x
Lâm Phú Ngân Văn Dưa 1 x x
Lâm Phú Hà Văn Nhâm 1 x x
Lâm Phú Lò Văn Nhơ 1 x x
Lâm Phú Lương Văn Quản 1 x x
Lâm Phú Vi Văn Lương 1 x x
Lâm Phú Lương Văn Nhuận 1 x x
Quang Hiến Phạm Bá Quỳnh 1 x x
Quang Hiến Lê Văn Anh 1 x x
Quang Hiến Lê Văn Hạnh 1 x x
Yên Khương Lò Văn Vinh 1 x x
Yên Khương Lò Văn Chiến 1 x x
Yên Khương Lò Văn Cường 1 x x
Yên Khương Vi Văn Nội 1 x x
Yên Khương Lò Văn Nhân 1 x x
Yên Khương Vi Văn Mơ 1 x x
Yên Khương Lò Văn Muôn 1 x x
Yên Khương Lò Văn Uôn 1 x x
Yên Khương Lò Văn Nhẫn 1 x x
Yên Khương Lò Văn Yên 1 x x
Yên Khương Lò Văn Hòa 1 x x
Tam Văn Lương Văn Chuẩn 1 x x
Tam Văn Hà Văn Liêm 1 x x
Tam Văn Hà Văn Nhơn 1 x x
Tam Văn Lương Văn Hòa 1 x x
Tam Văn Ngân Văn Tiến 1 x x
Tam Văn Vi Minh Thủy 1 x x
Tam Văn Lương Văn Tới 1 x x
Tam Văn Lương Văn Thiêm 1 x x
Tam Văn Lương Văn Tếp 1 x x
Tam Văn Lương Văn Huân 1 x x
Tam Văn Lương Văn Hoan 1 x x
Tam Văn Hà Văn Dân 1 x x
Tam Văn Hà Văn Ếp 1 x x
Tam Văn Hà Văn Tắm 1 x x
Tam Văn Vi Văn Khoa 1 x x
Yên Thắng Thôn Ngàm 9 x x
Yên Thắng Thôn Peo 3 x x
Yên Thắng Thôn Tráng 11 x x
Yên Thắng Thôn Văn 12 x x
Yên Thắng Thôn Vần Ngoài 4 x x
Yên Thắng Thôn Vần Trong 1 x x
Yên Thắng Thôn Vẹn 4 x x
Yên Thắng Thôn Yên Thành 1 x x
Trí Nang Lương Văn Phận 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Thưởng 1 x x
Trí Nang Hà Văn Quyền 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Tắm 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Viên 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Chưởng 1 x x
Trí Nang Hà Xuân Mỏng 1 x x
Trí Nang Lương Văn Thuận 1 x x
Trí Nang Hà Xuân Mỏng 1 x x
Trí Nang Lương Văn Thuận 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Trường 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Thắng 1 x x
Trí Nang Hà Văn Đông 1 x x
Trí Nang Hà Văn Huynh 1 x x
Trí Nang Vi Văn Hội 1 x x
Trí Nang Hà Văn Toán 1 x x
Trí Nang Ngân Văn Ngọc 1 x x
Trí Nang Đồng Thanh Nghị 1 x x
Trí Nang Lê Văn Vọng 1 x x
Trí Nang Vi Xuân Trường 1 x x
Trí Nang Lê Phi Tài 1 x x
Tam Lư Lò Văn Tối 1 x x
Tam Lư Lữ Văn Quế 1 x x
Tam Lư Hà Văn Doãn 1 x x
Tam Lư Vi Văn Vọng 1 x x
Tam Lư Lương Văn Tuấn 1 x x
Tam Lư Lữ Văn Phang 1 x x
Tam Lư Hà Văn Toai 1 x x
Tam Lư Vi Văn Tuyên 1 x x
Tam Lư Vi Văn Quanh 1 x x
Tam Lư Hà Văn Chựng 1 x x
Tam Lư Hà Văn Thậm 1 x x
Trung Tiến Hà Văn Huy 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Sơn 1 x x
Trung Tiến Hà Văn Khuynh 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Tuyến 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Tuyến 1 x x
Trung Tiến Hà Văn Liêm 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Toán 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Nhơi 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Thuận 1 x x
Trung Tiến Lò Văn Tú 1 x x
Trung Tiến Hà Văn Toàn 1 x x
Trung Tiến Hà Văn Chiến 1 x x
Trung Tiến Vi Văn Ui 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Tiến 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Nô 1 x x
Sơn Hà Lò Văn Chọn 1 x x
Sơn Hà Vi Văn Vương 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Hiến 1 x x
Sơn Hà Lò Văn Điểm 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Cường 1 x x
Sơn Hà Lò Văn Duyệt 1 x x
Sơn Hà Lò Văn Kéo 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Viên 1 x x
Sơn Hà Lò Văn Mừng 1 x x
Sơn Hà Trần Thế Chính 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Hạnh 1 x x
Sơn Hà Trần Thế Chính 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Hạnh 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Thân 1 x x
Sơn Hà Hoàng Văn Thực 1 x x
Sơn Hà Lương Văn Hoan 1 x x
Sơn Hà Lương Văn Tư 1 x x
Sơn Hà Lương Văn Mừng 1 x x
Sơn Hà Ngân Văn Sơn 1 x x
Sơn Hà Ngân Văn Chanh 1 x x
Sơn Hà Ngô Sỹ Minh 1 x x
Sơn Hà Nguyễn Văn Dạy 1 x x
Sơn Hà Hà Văn Hương 1 x x
Sơn Lư Trần Văn Toàn 1 x x
Sơn Lư Lộc Văn Quế 1 x x
Sơn Lư Ngân Văn Cuốn 1 x x
Sơn Lư Lò Văn Quyển 1 x x
Sơn Lư Lò Văn Lưng 1 x x
Sơn Lư Lộc Văn Ngoan 1 x x
Giao An Phạm Văn Thương 1 x x
Giao An Phạm Văn Lâm 1 x x
Giao An Phạm Văn Thường 1 x x
Thanh Xuân LÊ VĂN A 1 x x
Nam Ngạn la văn cầu 2 x x
Nga Lĩnh A 2 x x
Trung Hạ Hộ gia đình 6 x x
Hạ Trung Trương Văn Tý 1 x x
Lũng Cao Đỗ Minh Yên 1 x x
Lũng Cao Hà Văn B 1 x x
Điền Quang lò văn tèn 1 x x
Lâm Sa Trương Văn Tuân 1 x x
Thiết Kế nguyễn văn a 1 x x
Lương Nội Bùi Văn Quyền 1 x x
Kỳ Tân Lục Văn Chương 1 x x
Thiết Ống Mai Đình Lệnh 1 x x
Mường Chanh nguyễn vc 1 x x
Ban Công Hà Văn Hiên 1 x x
Ban Công Đỗ Văn Hùng 1 x x
Ban Công Hà Văn Quán 1 x x
Ban Công Hà Văn Tùng 1 x x
Ban Công Vi Văn Tuyệt 1 x x
Ban Công Hà Văn Kế 1 x x
Ban Công Hà Văn Tý 1 x x
Lâm Sa Đinh Văn Xuân 1 x x
Lâm Sa Trương Đoàn Phương 1 x x
Lâm Sa Bùi Thế Mai 1 x x
Lâm Sa Hà Văn Bình 1 x x
Lâm Sa Nguyễn Văn Sự 1 x x
Lâm Sa Hà Tiến Tùng 1 x x
Ái Thượng Lê Văn Lưu 1 x x
Ái Thượng Bùi Văn Bảng 1 x x
Ái Thượng Trương Văn Quản 1 x x
Ái Thượng Bùi Trọng Bảo 1 x x
Ái Thượng Bùi Văn Miên 1 x x
Ái Thượng Trương Văn Hòa 1 x x
Ái Thượng Quách Văn Nguyệt 1 x x
Ái Thượng Trương Văn Giang 1 x x
Thành Lâm Lương Trọng Thủy 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Dương 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Lâm 1 x x
Thành Lâm Bùi Văn Ngãn 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Bằng 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Tím 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Mai 1 x x
Thành Lâm Lò Văn Tư 1 x x
Lò Văn Tư 1 x x
Thành Lâm Lò Văn Hoàn 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Thắng 1 x x
Thành Lâm Ngân Văn Thắng 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Khoa 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Lưu 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Mạo 1 x x
Thành Lâm Vi Văn Tý 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Hoàng 1 x x
Thành Lâm Hà Văn Dũng 1 x x
Thành Lâm Hà Thanh Lịch 1 x
Thành Lâm Ngân Văn Nôi 1 x x
Thành Lâm Lò Văn Tươi 1 x x
Thành Lâm Lò Văn Ngọc 1 x x
Thành Lâm Ngân Văn Nhân 1 x
Thành Lâm Ngân Văn Nương 1 x x
Thành Lâm Lò Văn Đức 1 x x
Thiết Ống Hà Văn A 1 x x
Cổ Lũng Lục Văn Thái 1 x x
Cổ Lũng Lục Văn Thuyền 1 x x
Cổ Lũng Lương Văn Phiến 1 x x
Cổ Lũng Lục Văn Ngạn 1 x x
Cổ Lũng Hà Văn Hiên 1 x x
Cổ Lũng Lục Văn Quyền 1 x x
Cổ Lũng Hà Văn Thuyền 1 x x
Cổ Lũng Lục Văn Thảo 1 x x
n 1 x
Cẩm Châu Hộ gia đình 7 x x
Cẩm Giang Hộ gia đình 4 x x
Cẩm Quý Hộ gia đình 23 x x
Cẩm Thạch Hộ gia đình 4 x x
Cẩm Liên Hộ gia đình 3 x x
Cẩm Lương Hộ gia đình 2 x x
Cẩm Bình Hộ gia đình 4 x x
Cẩm Long Hộ gia đình 18 x x
Cẩm Thành Hộ gia đình 9 x x
>