TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Quy Trinh ISO
| Tài liệu Quy Trinh ISO
Tên Quy Trình Ngày Ban Hành Số Quyết Định Lần Ban Hành Tệp
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã thông thường 7/16/2012 12:00:00 AM QT 09 1 QT-09.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản ĐVHD quý hiếm theo quy định tại Phụ lục I Công ước Cites và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam 7/16/2012 12:00:00 AM QT 10 1 QT-10.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản ĐVHD thông thường 7/16/2012 12:00:00 AM QT 08 1 QT 08.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã quý hiếm quy định tại nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các phụ lục của Công ước Cites ( Đối với thực vật là cây gỗ) 7/16/2012 12:00:00 AM QT 11 1 QT 11.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý hiếm theo quy định tại Phụ lục II,III Công ước CITES và nhóm II theo quy định Pháp luật Việt Nam 7/16/2012 12:00:00 AM QT 12 1 QT-12.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã quý, hiếm theo quy định tại Phụ lục II, III Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam 7/16/2012 12:00:00 AM QT 13 1 QT-13.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật nhân tạo hoang dã quý, hiếm theo quy định nhóm I, II của Pháp luật Việt Nam, không quy định tại các phụ lục của công ước Cites (đối với thực vật không phải là cây gỗ) 7/16/2012 12:00:00 AM QT 14 1 QT-14.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã, quý, hiếm theo quy định tại Phụ lục I Công ước CETES và nhóm I theo quy định Pháp luật Việt Nam 7/16/2012 12:00:00 AM QT 15 1 QT-15.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản động vật hoang dã quý, hiếm nhóm I, II theo quy định của Pháp luật Việt Nam 7/16/2012 12:00:00 AM QT 16 1 QT-16.rar
Quy trình cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu 7/16/2012 12:00:00 AM QT 17 1 QT-17.rar
Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến 7/16/2012 12:00:00 AM QT 18 1 QT-18.rar
Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị 9/6/2013 12:00:00 AM QT 19 2 QT-19.rar
Quy trình quản lý, sử dụng tài sản công 9/6/2013 12:00:00 AM QT 20 2 QT-20.rar
Quy trình Giao dự toán và thanh quyết toán các nguồn kinh phí 9/6/2013 12:00:00 AM QT 21 2 QT-21.rar
Quy trình Quản lý, sử dụng xe ô tô 7/16/2012 12:00:00 AM QT 22 1 QT-22.rar
Quy trình Tuyển dụng lao động hợp đồng 7/16/2012 12:00:00 AM QT 23 1 QT-23.rar
Quy trình Xét thi đua khen thưởng 7/16/2012 12:00:00 AM QT 24 1 QT-24.rar
Quy trinh Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng 7/16/2012 12:00:00 AM QT 25 1 QT-25.rar
Quy trình Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục 1/8/2016 12:00:00 AM QT 26 0 QT-26.rar
Quy trình Xử lý cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng 9/19/2012 12:00:00 AM QT 27 2 QT-27.rar
Quy trình Nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng 1/8/2016 12:00:00 AM QT 28 2 QT-28.rar
Quy trình Kiểm tra nghiệm thu kết quả theo dõi DBR&ĐLN 7/16/2012 12:00:00 AM QT 29 1 QT-29.rar
Quy trình Về trình tự các bước kiểm tra khai thác lâm sản 10/21/2016 12:00:00 AM QT 30 3 QT-30.rar
Quy trình Thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hàng tháng của các đơn vị Kiểm lâm cơ sở 11/7/2013 12:00:00 AM QT 31 2 QT-31.rar
>