TỈNH THANH HÓA

Thông Tin Cập Nhật Các Vụ Cháy Rừng
| Vụ Cháy Rừng
Tên Huyện Tên Xã Ngày BĐ Ngày KT Chủ Rừng Tổng TGCC Ghi Chú
Tĩnh Gia Hùng Sơn 8/9/2017 11:00:00 AM 8/9/2017 2:00:00 PM BQL RPH Tĩnh Gia Có dấu hiệu cố ý đốt phá hoại
Lang Chánh Trí Nang 11/6/2017 11:00:00 AM 11/6/2017 12:00:00 PM nguyen văn a 150 xgg
Bá Thước Thiết Ống 11/8/2017 10:00:00 AM 11/8/2017 12:30:00 PM Nguyễn Văn A 30
Bá Thước Ban Công 11/8/2017 10:00:00 AM 11/9/2017 11:00:00 AM Hà Mạnh Yến 100 Cỏ Tranh
Bá Thước Lương Nội 11/9/2017 10:00:00 AM 11/11/2017 5:00:00 PM hộ gia đình 150
Bá Thước Kỳ Tân 11/9/2017 10:00:00 AM 11/9/2017 10:30:00 AM hộ gia đình 200 đốt ong
Bá Thước Hạ Trung 10/1/2017 11:00:00 AM 10/2/2017 11:30:00 AM hộ gia đình 43
Bá Thước Lũng Cao 11/8/2017 10:00:00 AM 11/8/2017 4:30:00 PM Đỗ Minh Yên 30
Bá Thước Thiết Kế 11/9/2017 10:00:00 AM 11/9/2017 10:30:00 AM hộ gia đình 43
Bá Thước Thành Lâm 11/9/2017 10:00:00 AM 11/9/2017 11:00:00 AM Hộ gia đình 345
Bá Thước Điền Quang 5/15/2015 10:00:00 AM 5/16/2015 10:30:00 AM hộ gia đình 120 0
Bá Thước Ái Thượng 108 Chưa sảy ra cháy rừng
Bá Thước Lâm Sa 105 Chưa sảy ra cháy rừng
Cẩm Thủy Cẩm Liên 11/18/2017 2:00:00 PM 11/19/2017 12:30:00 AM hgđ 200 Cháy rừng do người dân đốt ong
>